Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen in jouw regio

Resultaten enquête Broedseizoen

5 jaar geleden
Geen reacties

In de allereerste enquête van Echt Salland vroegen we het panel om met ons mee te denken over de maatregelen die we nemen rondom het beschermen van dieren tijdens het broedseizoen. Het panel bestond tijdens het versturen van de enquête uit 155 panelleden; maar liefst 115 daarvan hebben de enquête ingevuld! Voor de meerderheid van de ondervraagden is duidelijk waarom wij bepaalde paden tijdelijk afsluiten, maar we willen graag dat iedereen daarvan op de hoogte is. Vandaar dat we per direct bij elk afgesloten pad een informatiepanel zullen plaatsen. 

Wist je dat …

De panelleden van Echt Salland weten over het algemeen goed dat er vogels zijn die op de grond broeden. Ook dat er hagedissen en andere reptielen zijn die hun eieren afzetten op zanderige plekken en zichzelf daar graag opwarmen in de zon is onder het overgrote deel van het panel bekend.

Wist je dat er vogelsoorten zijn die op de grond broeden?

 

Wist je dat Zandhagedissen en andere reptielen zanderige plekken opzoeken om hun eieren te leggen?

Ook voor deze soorten steken we graag de handen uit de mouwen om het heidelandschap te herstellen. Onder andere door delen van bos te vervangen door heide met open plekken.

Verboden toegang

De reden voor het tijdelijk afsluiten van een aantal paden is bij veel mensen duidelijk, maar niet bij iedereen. We vinden het belangrijk dat elke bezoeker de gelegenheid krijgt om zich daarover te informeren. Bij alle afsluitingen plaatsen we daarom direct een informatiepaneel met informatie over het waarom én een scanbare link naar dit artikel. Ook gaan we meer informatie over broedvogels en het broedseizoen verstrekken in het Buitencentrum van Staatsbosbeheer middels de daar aanwezige informatieschermen.

Meer paden afsluiten?

Uit de enquête blijkt dat ruim 60% het een goed idee vindt om meer paden af te sluiten tijdens het broedseizoen. We gaan de komende tijd onderzoeken of en zo ja, waar dit mogelijk is. We laten je binnenkort weten of we voor het broedseizoen van 2018 extra paden gaan afsluiten.

Broedende dieren hebben rust nodig. Moeten we meer rust creëren door extra paden tijdelijk af te sluiten ten behoeve van het nestsucces?

Meer informatie

Enkele panelleden gaven in reactie op de enquête aan graag meer informatie te krijgen over de broedvogels op de Sallandse Heuvelrug. Vogelwerkgroep Midden Overijssel heeft het afgelopen jaar in opdracht van Staatsbosbeheer de broedvogelmonitoring uitgevoerd. Voor de geïnteresseerden is het volledige rapport hier te downloaden.

Hieronder lees je over enkele opvallende broedvogels en broedresultaten:

De roodborsttapuit, een vrije kleine zangvogel, is een typische soort van halfopen landschap. In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er nog maar 2000 broedparen in Nederland. Maar sinds de jaren ’90 is de vogel bezig aan een opmars. De roodborsttapuit profiteert optimaal van het gevoerde heidebeheer. De soort komt op de gehele Sallandse Heuvelrug voor en is toegenomen van 50 (in 1999) naar 124 territoria*.


De nachtzwaluw is een trekvogel die pas laat in het broedseizoen vanuit het zuiden van Afrika aankomt, meestal eind mei/ half juni. Hij wordt ook wel de geitenmelker genoemd omdat men dacht dat de vogel ’s nachts bij schapen en geiten melk dronk. Het is ook de letterlijke betekenis van de Latijnse naam: Caprimulgus. De nachtzwaluw is een zomergast, die broedt in de heide en halfopen bossen. De soort doet het uitstekend op de Sallandse Heuvelrug en profiteert optimaal van de beheersmaatregelen die er worden uitgevoerd; het open houden van de hei, het maken van plagstroken en kapvlakten. De soort is over de gehele Sallandse Heuvelrug toegenomen. In 1999 nog 27 territoria, in 2016 64.

De Veldleeuwerik is een zangvogel uit de familie van Leeuweriken en overwinterd in noordelijk Afrika. De soort komt in het voorjaar naar ons land. De Veldleeuwerik heeft een kenmerkende zang, maar helaas horen we die op bepaalde delen van de Sallandse Heuvelrug steeds minder. Op andere delen van de Heuvelrug gaat het beter. Ten opzichte van 1999 is de soort verdwenen van de Holterheide en uit het Numendal, terwijl de dichtheden afnemen op de Haarlerberg, Eindhovensbos en de Wolfsslenk. Aan de hand van deze (en andere) onderzoeksresultaten hebben we afgelopen winter in het Numendal heide gemaaid. Iets hogere dichtheden van de soort op het Hexel, Noetselerveld en Rietslenk t.o.v. 1999. Rondom het Jodenbos is de soort in dichtheid toegenomen. Juist hier zijn in deze periode veel maatregelen genomen, zoals branden en maaien van de heide. Dit lijkt een gunstige invloed hebben op de aantallen Veldleeuweriken. Reden om dan ook in te zetten op meer van dit soort maatregelen in andere delen van de Sallandse Heuvelrug.

De korhoen is een vogel die vroeger op kruidenrijke akkers en in het landelijke gebied veelvuldig voorkwam. In Nederland komt alleen op de Sallandse Heuvelrug de soort nog in het wild voor. Het leefgebied is echter zo verslechterd, dat de situatie zorgwekkend  is. De provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel doen er alles aan om de soort te behouden. Korhoenders eten vegetarisch maar insecten zijn noodzakelijk voor het grootbrengen van de kuikens. Nu er zicht is op verbetering van het leefgebied, ook op langere termijn, worden jaarlijks korhoenders uit Scandinavië bij de populatie geplaatst om de periode te overbruggen tot het heidelandschap voldoende is hersteld. Andersom gaat niet. Bijplaatsen is de enige manier om uitsterven te voorkomen. Het uiteindelijke doel is een korhoenpopulatie die zich op den duur zelf in stand kan houden.

In de afgelopen periode is een aantal keer korhoenders waargenomen. Over een paar weken begint de balts en dan hopen we meer inzicht te krijgen in de huidige stand.

De boompieper is een vogelsoort die voorkomt in droge gebieden: heide en halfopen bos. Het profiteert van de overgangen van bos naar hei. De mannetjes en de vrouwtjes lijken veel op elkaar. De soort heeft zich fors ontwikkeld t.o.v. 1999 en is alleen in Numendal en Wolfsslenk in dichtheid achteruit gegaan.

Fijn, uw hond aan de lijn

In het voorjaar is de natuur een echte kraamkamer. Vogels broeden hun eitjes uit en ook reeën krijgen hun jongen. Juist nu is het extra  belangrijk dat honden aan de lijn gehouden worden. Boswachters controleren deze periode daarom extra op loslopende honden. Op de Sallandse Heuvelrug worden hondenbezitters die hun hond aan de lijn hebben èn hun hond, beloond.

 

* Territoriaeen tegen soortgenoten verdedigd leefgebied, hetzij door een individu, hetzij door een sociale groep. Het is een gebied om voedsel te zoeken en de jongen te verzorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *